Прописи

Правилници

  • Правилник о поступку издавања и одузимања лиценце за геолошка истраживања, форми лиценце и вођењу и објављивању регистра лиценци ("Службени гласник Републике Српске", бр. 20/18)
  • Правилник о начину успостављања и вођења Катастра клизишта ("Службени гласник Републике Српске", бр. 20/18)
  • Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за лица геолошке струке ("Службени гласник Републике Српске", бр. 111/14, 28/18)
  • Правилник о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије ("Службени гласник Републике Српске", бр. 79/18)
  • Правилник о поступку одобравања детаљних геолошких истраживања ("Службени гласник Републике Српске", бр. 28/14)
  • Правилник о критеријумима за утврђивање висине накнаде за ревизију елабората о резервама минералних сировина ("Службени гласник Републике Српске", бр. 51/14)
  • Правилник о начину вођења катастра одобрених истражних простора  ("Службени гласник Републике Српске", бр. 67/14)
  • Правилник о садржини програма, пројеката и елабората геолошких истраживања ("Службени гласник Републике Српске", бр. 84/14)
  • Правилник о поступку ревизије геолошке документације и садржају ревизионе клаузуле  ("Службени гласник Републике Српске", бр. 87/14)
  • Правилник о класификацији и категоризацији резерви минералних ресурса и вођењу евиденције о њима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/14)

Повратак на почетну страницу