Прописи

Правилници

 • Правилник о условима и поступку издавања и одузимања лиценци за геолошка истраживања, форми лиценце, вођењу и објављивању регистра лиценци ("Службени гласник Републике Српске", бр. 107/22)
 • Правилник о поступку издавања и одузимања лиценце за геолошка истраживања, форми лиценце и вођењу и објављивању регистра лиценци ("Службени гласник Републике Српске", број 20/18)
 • Правилник о начину успостављања и вођења Катастра клизишта ("Службени гласник Републике Српске", бр. 113/22)
 • Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за лица геолошке струке ("Службени гласник Републике Српске", бр. 111/14, 28/18)
 • Правилник о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије ("Службени гласник Републике Српске", бр. 79/18)
 • Правилник о поступку одобравања детаљних геолошких истраживања ("Службени гласник Републике Српске", бр. 28/14)
 • Правилник о методологији и критеријумима за утврђивање висине накнаде за ревизију елабората и састав и начин рада Комисије за ревизију елабората о резервама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 99/22)
 • Правилник о начину вођења катастра одобрених истражних простора  ("Службени гласник Републике Српске", бр. 67/14)
 • Правилник о садржини програма, пројеката и елабората геолошких истраживања ("Службени гласник Републике Српске", бр. 84/14)
 • Правилник о садржају елабората, поступку ревизије геолошке документације и садржају ревизионе клаузуле ("Службени гласник Републике Српске", број 57/23)
 • Правилник о садржају програма основних геолошких истраживања и пројеката детаљних геолошких истраживања ("Службени гласник Републике Српске", број 57/23)
 • Правилник о поступку ревизије геолошке документације и садржају ревизионе клаузуле  ("Службени гласник Републике Српске", бр. 87/14)
 • Правилник о класификацији и категоризацији резерви минералних сировина ("Службени гласник Републике Српске", бр. 18/23)
 • Правилник о класификацији и категоризацији резерви минералних сировина и вођењу евиденције о њима ("Службени гласник Републике Српске", број 92/14)
 • Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита у области геологије ("Службени гласник Републике Српске", бр. 8/23)

Повратак на почетну страницу