Пројекти

Упутство за израду Основне инжењерскогеолошке карте Републике Српске 1:100.000

Упутство за израду Основне инжењерскогеолошке карте (ОИГК) Републике Српске, 1:100.000, доноси Министар надлежног министарства енергетике и рударства Републике Српске, на основу  Закона о геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Српске бр. 64/22). Носилац израде Упутства је Републички завод за геолошка истраживања.

Упутство за израду основне инжењерскогеолошке карте Републике Српске (у даљем тексту Упутство) представља подзаконски акт, односно обавезан приручник за регионално и детаљно изучавање инжењерскогеолошких одлика терена. За инжењерскогеолошке карте различите размјере, он прописује захтјеве у погледу методике истраживања, обима и врсте података које треба прикупити и начин приказивања резултата истраживања. Садржај Упутства прилагођен је савременим трендовима у свијету и омогућава израду дигитализоване инжењерскогеолошке карте и обраду података у ГИС систему. Упутство је урађено у складу са Законом о геолошким истраживањима, Правилником о садржини програма пројеката и елабората геолошких истраживања, препорукама Интернационалне асоцијације за инжењерску геологију и животну средину и међународним стандардима и упутствима за израду инжењерскогеолошке карте. Код израде Упутства коришћена су позитивна искуства из постојећег Упутства за израду основне инжењерскогеолошке карте из 1988.године, уз коришћење нових сазнања на рјешавању различитих инжењерскогеолошких проблема. Нацрт упутства урађен је првенствено за израду Основне инжењерскогеолошке карте али се он може користитити и за израду инжењерскогеолошких карата ситне, средње и крупне размјере. 

За сваку врсту инжењерскогеолошке карте, зависно од размјере, утврђени су захтјеви у погледу садржаја потребних инжењерскогеолошких својстава код описа појединих издвојених литолошких типова и комплекса.

Основна инжењерскогеолошка карта (ОИГК) ради се за читаву територију Босне и Херцеговине и она представља савремени приказ инжењерскогеолошких одлика тла и стијенских маса, као и терена са свим елементима који дефинишу те одлике. 

ОИГК је врста геолошке карте која садржи генералну презентацију свих оних елемената геолошке средине, значајних код просторног планирања, пројектовања, грађења и експлоатације објеката у грађевинарству, рударству, заштити животне средине и др. сродним дисциплинама. 

Она садржи слиједећа својства:
1. Карактеристике стијена и тла: укључујући њихову подјелу, стратиграфско и структурно разврставање према старости, генези, литолошким и тектонским карактеристикама, физичком стању и механичким својствима,
2. Хидрогеолошке услове - подјела стијена и тла према хидрогеолошким функцијама; са подацима о зонама водозасићеног тла; дубини до нивоа подземних вода, рангом колебања нивоа и правци кретања подземних вода; изворе, ријеке, језера, границе повремених интервала плављења, pH, хемијски састав подземних вода, корозивност.
3. Геоморфолошке услове - генетске типове рељефа и значајне елементе природног амбијента (пејсажа); геоморфолошки облици према времену настанка, грађи, правцу пружања, облику и висини. 
4. Геодинамичке феномене - егзодинамичке процесе и појаве - ерозија, денудација, карстна подручја, гравитациони покрети на падинама (клизишта, одрони, пузишта, тецишта); ендодинамичке процесе и појаве - сеизмичке феномене, активне расједе, зоне актуелних тектонских покрета (неотектонска активност).

ОИГК се ради за терене за које је већ урађена Основна геолошка карта Босне и Херцеговине (ОГК) и Основна хидрогеолошка карта (ОХГК) или изведена регионална хидрогеолошка истраживања. Она се може упоредо радити са ОХГК или у изузетним случајевима независно од ње, када се хидрогеолошки подаци прикупљају током инжењерскогеолошког картирања или се они користе из постојеће документације о изведеним регионалним хидрогеолошким истраживањима. 

ОИГК у финалној форми ради се у дигитализованом облику. 
Сви прикупљени подаци и резултати изведених истраживања биће унесени у инжењерскогеолошки катастар и базу података који ће бити накнадно формирани. 

У инжењерскогеолошку (ИГ) базу података уносе се полуквалитативни и квантитативни показатељи, у виду текстуалног, нумеричког и графичког начина приказивања.


Преузми документ

Повратак на почетну страницу