Пројекти

Упутство за израду Основне хидрогеолошке карта Републике Српске 1:100.000

Упутство за израду Основне хидрогеолошке карте Републике Српске, 1:100.000 (у даљем тексту ОХГК-100), геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Српске бр. 64/22). Носилац израде Упутства је Републички завод за геолошка истраживања.

Основна хидрогеолошка карта приказује хидрогеолошка својства стијенских маса и распрострањење и својства питких, термалних, термоминералних и минералних подземних вода. ОХКГ садржи приказ распореда одређених типова водоносника (издани), слабије пропусних и водонепропусних стијена, хидрогеолошких појава и водних објеката и квантитативних и квалитативних карактеристика подземних вода. Први корак у правцу израде ОХГК је израда Упутства. 

Уз одређене добре стране претходног Упутства (1984-88) по коме се радило у БиХ и другим чланицама СФРЈ, овај документ је од почетка оспораван од дијела стручне јавности као компликован за примјену, веома захтјеван у погледу времена израде, потребних финанијских средстава и људских ресурса.

Основу за детаљна истраживања и ријешавање конкретних задатака у области коришћења и заштите подземног водног потенцијала, посебно водоснабдјевања, коришћења минералних и термалних вода, експлоатације геотермалне енергије и индустријских подземних вода, одбране од подземних вода (у грађевинарству, рударству, пољопривреди и друго) и израду просторних планова и водопривредних основа одређених подручја, представља управо ОХГК-100. 

ОХГК-100 је важан и неизоставан дио „Геолошког информационог система Републике Српске“ и израђује се у складу са савременим софтверским програмима и алатима Географског Информационог Система (ГИС), који омогућују формирањe Банке хидрогеолошких података
(у даљем тексту: БХП) Републике Српске. Основа информационог система код израде карата и њихових "слојева" је формирање базе података и њихова визуелизација, као и могућност њиховог каснијег процесирања кроз анализе, симулације и друге доступне хидрогеолошке начине обраде и евалуације података. Управо оваква техника и структура израде ОХГК-100 у ГИС-у пружа флексибилност и могућност за проширење садржаја не само новим класама, ентитетима и атрибутима, него и за будуће технолошко еволуирање ГИС-а и нових компјутерских технологија.

ОХГК-100 се састоји од листа основне карте (штампани и дигитални облик), тумача (штампани и дигитални облик), допунских слојева (дигитални облик), БХП-а (дигитални облик) и документације (подлоге, подаци и резултати кориштени при изради ОХГК-100) и израђује се само за подручја за која је израђена Основна геолошка карта Републике Српске, 1:100 000.

Након завршене израде, сваки лист ОХГК-100 постаје предмет периодичних ажурирања: провјера, допуна и евентуалних измјена, у складу са новим резултатима истраживања и у складу са основном сврхом и погодношћу коришћења ГИС технологије за манипулацију
подацима (уношење, уређивање, интегрисање).


Преузми документ

Повратак на почетну страницу